「Bzoj 1497」「NOI2006」最大获利 (最大权闭合子图, 最小割)

BZOJ 1497
题意:有$n$个结点,$m$条无向边可供建设。
建立一个结点$u$有一定的花费$p_u$。建立一条无向边有一定的非负收益$w_e$。
建立一条无向边$(u, v)$的必要条件是要先建立点$u$,点$v$。
求最大获利。

将点、边作为事件,边$(u, v)$依赖点$u,v$,即转化为一个最大权闭合子图问题。
将边拆成点,按最大权闭合子图问题做即可。

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<vector>
#include<queue>
#include<bits/stdc++.h>
#define ms(i, j) memset(i, j, sizeof i)
#define LL long long
#define db double
using namespace std;
const int MAXN = 60000 + 5, MAXM = 200000 + 5, INF = 2147483647;
struct data {
  int v, cap;//Öյ㣬²ÐÁ¿
}ed[MAXM * 2];
int n, m, s, t, maxd;
vector<int> G[MAXN];
int en, cur[MAXN], d[MAXN];//±ßÊý£¬µ±Ç°»¡(ÓÃÓÚÓÅ»¯)£¬¾àÀëSµÄ¾àÀë
void ins(int u, int v, int c) {//¼ÓË«Ïò±ß 
  ed[en] = (data){v, c}, G[u].push_back(en++);
  ed[en] = (data){u, 0}, G[v].push_back(en++);//·´Ïò»¡ÈÝÁ¿Îª0£¡²»ÊÇ-c£¬Á÷Á¿²ÅÊÇÊغãµÄ 
}
bool bfs() {//Çó·Ö²ãͼ 
  queue<int> q; 
  for (int i = 0; i <= maxd; i++) d[i] = INF;
  d[s] = 0, q.push(s);
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front(); q.pop();
    for (int i = 0; i < G[u].size(); i++) {
      int v = ed[G[u][i]].v, cap = ed[G[u][i]].cap;
      if (d[v] == INF && cap) {//û±»·Ö²ã²¢ÇÒ¿ÉÒԸĽø 
        d[v] = d[u] + 1;//·Ö²ã 
        q.push(v); 
      }
    }
  }
  return d[t] != INF;//Èç¹û´æÔÚÔö¹ã·Ôòt»á±»·ÃÎÊ 
}
int dfs(int u, int a) {//¶à·Ôö¹ã 
  if (u == t) return a;//Ôö¹ãµ½ÖÕµã
  if (a == 0) return 0;//ûÓпɸĽøÁ¿
  int retflow = 0;
  for (int &i = cur[u]; i < G[u].size(); i++) {
    int v = ed[G[u][i]].v, cap = ed[G[u][i]].cap;
    if (d[u] + 1 == d[v]) {//°´²ã´ÎÔö¹ã
      int f = dfs(v, min(a, cap)); //¼ÌÐøÔö¹ã 
      if (f > 0) {//Äܹ»¸Ä½ø
        retflow += f, a -= f, ed[G[u][i]].cap -= f, ed[G[u][i] ^ 1].cap += f;//¸Ä½ø
        if (a == 0) break;//ÓÅ»¯£ºÃ»ÓпɸĽøÁ¿Ê±´ËµãÓ¦¸Ã²»ÔÙ·ÃÎÊ 
      }
    }
  }
  return retflow;
}
int dinic() {//Çó×î´óÁ÷ 
  int flow = 0;
  while (bfs()) {
    for (int i = 0; i <= maxd; i++) cur[i] = 0; //DFSÍêÒÔºóÒªÇå¿Õµ±Ç°»¡
    flow += dfs(s, INF);
  }
  return flow;
}
void clean() {
  en = 0;
  for (int i = 0; i <= n; i++) G[i].clear();
}
void solve() {

  clean();

  scanf("%d%d", &n, &m);
  s = n + m + 1, t = n + m + 2, maxd = n + m + 2;
  for (int p, i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &p), ins(i, t, p);

  int ans = 0;

  for (int x, y, c, i = 1; i <= m; ++i) {
    scanf("%d%d%d", &x, &y, &c);
    ins(s, n + i, c);
    ins(n + i, x, INF);
    ins(n + i, y, INF);
    ans += c;
  }

  printf("%d\n", ans - dinic());
}
int main() {
  solve();
  return 0;
}
------ 本文结束 ------