「agc 038C」 LCMs (数论)

agc 038C
题意:给定$n$长序列$A_i$,求
$$
\sum_{i=0}^{N-2} \sum_{j=i+1}^{N-1} \mathrm{lcm}(A_i,A_j)
$$
看起来很像莫反
我们推下式子
$$
\begin{align}
\mathrm{Ans}&=\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \mathrm{lcm}(A_i,A_j) \\
&=\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \frac{A_iA_j}{\gcd(A_i,A_j)} \\
\end{align}
$$
设$\sum\limits_{d|n} w(d)= \frac 1n$,则有
$$
\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} A_iA_j \sum_{d|A_i,d|A_j} w(d) \\
$$
交换一下顺序,得
$$
\sum_{d=1}^{V} w(d) \sum_{d|A_i,d|A_j,i \leq j,i \not=j} A_iA_j \\
$$

$w$很容易算,即$w(n)=\frac 1n - \sum\limits_{d|n, d \not= n} w(d)$,调和级数筛一下即可

考虑后面的怎么计算,因为权值范围$V$比较小,我们只需要统计每个权值出现几次即可。

对每个$d$,我们统计答案,即调和级数筛一下获得$A_i$中是$d$倍数$x$的数的和,然后将和自乘就是不考虑$i \leq j,i \not=j$的答案,考虑这个的话我们就在筛的时候顺便记录$x^2$的和,减去即可,然后除以二,但是要注意有重复数字,重复数字要再多乘一个数字出现次数。

放一个修改后更好理解的标程

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll=long long;
#define int ll

#define rng(i,a,b) for(int i=int(a);i<int(b);i++)
#define rep(i,b) rng(i,0,b)
#define gnr(i,a,b) for(int i=int(b)-1;i>=int(a);i--)
#define per(i,b) gnr(i,0,b)
#define pb push_back
#define eb emplace_back
#define a first
#define b second
#define bg begin()
#define ed end()
#define all(x) x.bg,x.ed
#ifdef LOCAL
#define dmp(x) cerr<<__LINE__<<" "<<#x<<" "<<x<<endl
#else
#define dmp(x) void(0)
#endif

template<class t,class u> void chmax(t&a,u b){if(a<b)a=b;}
template<class t,class u> void chmin(t&a,u b){if(b<a)a=b;}

template<class t> using vc=vector<t>;
template<class t> using vvc=vc<vc<t>>;

using pi=pair<int,int>;
using vi=vc<int>;

template<class t,class u>
ostream& operator<<(ostream& os,const pair<t,u>& p){
  return os<<"{"<<p.a<<","<<p.b<<"}";
}

template<class t> ostream& operator<<(ostream& os,const vc<t>& v){
  os<<"{";
  for(auto e:v)os<<e<<",";
  return os<<"}";
}

using uint=unsigned;
using ull=unsigned long long;

const uint mod=998244353;
struct mint{
  uint v;
  mint(ll vv=0){s(vv%mod+mod);}
  mint& s(uint vv){
    v=vv<mod?vv:vv-mod;
    return *this;
  }
  mint operator-()const{return mint()-*this;}
  mint& operator+=(const mint&rhs){return s(v+rhs.v);}
  mint&operator-=(const mint&rhs){return s(v+mod-rhs.v);}
  mint&operator*=(const mint&rhs){
    v=ull(v)*rhs.v%mod;
    return *this;
  }
  mint&operator/=(const mint&rhs){return *this*=rhs.inv();}
  mint operator+(const mint&rhs)const{return mint(*this)+=rhs;}
  mint operator-(const mint&rhs)const{return mint(*this)-=rhs;}
  mint operator*(const mint&rhs)const{return mint(*this)*=rhs;}
  mint operator/(const mint&rhs)const{return mint(*this)/=rhs;}
  mint pow(int n)const{
    mint res(1),x(*this);
    while(n){
      if(n&1)res*=x;
      x*=x;
      n>>=1;
    }
    return res;
  }
  mint inv()const{return pow(mod-2);}
  friend ostream& operator<<(ostream&os,const mint&m){
    return os<<m.v;
  }
  bool operator<(const mint&r)const{return v<r.v;}
  bool operator==(const mint&r)const{return v==r.v;}
};

const int vmax=(1<<21)+10;
mint fact[vmax],finv[vmax],invs[vmax];
void initfact(){
  fact[0]=1;
  rng(i,1,vmax){
    fact[i]=fact[i-1]*i;
  }
  finv[vmax-1]=fact[vmax-1].inv();
  for(int i=vmax-2;i>=0;i--){
    finv[i]=finv[i+1]*(i+1);
  }
  for(int i=vmax-1;i>=1;i--){
    invs[i]=finv[i]*fact[i-1];
  }
}
mint choose(int n,int k){
  return fact[n]*finv[n-k]*finv[k];
}
mint binom(int a,int b){
  return fact[a+b]*finv[a]*finv[b];
}
mint catalan(int n){
  return binom(n,n)-(n-1>=0?binom(n-1,n+1):0);
}

signed main(){
  cin.tie(0);
  ios::sync_with_stdio(0);
  cout<<fixed<<setprecision(20);

  initfact();

  const int v=1000010;
  vc<mint> w(v);
  rng(i,1,v){
    w[i]+=invs[i];
    for(int j=i*2;j<v;j+=i)
      w[j]-=w[i];
  }

  int n;cin>>n;
  mint ans=0;
  vc<mint> s(v);
  rep(i,n){
    int a;cin>>a;
    s[a]+=a;
  }
  rng(i,1,v){
    mint x=0,gg=0;
    for(int j=i;j<v;j+=i)x+=s[j],gg+=s[j].v*j;
    ans+=(x*x-gg)/2*w[i];
  }

  cout<<ans<<endl;
}
------ 本文结束 ------